Jdi na obsah Jdi na menu

Řád MŠ

20. 1. 2015

Masarykova základní škola a mateřská škola Velká Bystřice

8.května 67, 783 53 Velká Bystřice

 

 

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY

 

Platnost : od 1. 1. 2015

Školní řád upravuje podrobnosti k výkonu práv a povinností zákonných zástupců dětí v Mateřské škole Velká Bystřice a podrobnosti o pravidlech vzájemných vztahů s pedagogickými pracovníky školy.

 

I. Úvodní ustanovení

 

Obsah školního řádu je vymezen Zák. č. 561/2004 Sb. (školským zákonem), Vyhl. č. 14/2005 Sb. o předškolním vzdělávání a její novelizací Vyhl. č. 43/2006 Sb. a dalšími souvisejícími normami, např. Zák. č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví. Vyhláškou č. 107/2005 Sb., o školním stravování, zákonem č.117/1995 Sb., o státní sociální podpoře ve znění pozdějších předpisů.

II. Přijímání dětí do mateřské školy

Do mateřské školy jsou zpravidla přijímány děti od 3 do 6 let věku na základě vyřízení písemné žádosti rodičů. Kritéria a postup při přijímání dětí upravuje vnitřní směrnice.

 1. Ředitel školy stanovuje po dohodě se zřizovatelem místo, termín a dobu pro podání žádosti o přijetí dětí k  předškolnímu vzdělávání pro následující školní rok.Termín je obvykle stanoven na druhou polovinu měsíce února.

 2. O přijetí dítěte rozhoduje ve správním řízení ředitel školy.

 3. Mateřská škola může přijmout pouze dítě, které se podrobilo stanoveným pravidelným očkováním, má doklad, že je proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci.

 4. Přednostně jsou do mateřské školy k předškolnímu vzdělávání přijímány děti v posledním roce před zahájením povinné školní docházky a děti s odkladem povinné školní docházky.

 5. Dítě může být do mateřské školy přijato i v průběhu roku, pokud to umožňují kapacitní podmínky školy.

 6. Rodiče obdrží žádost a přihlášku, které v době zápisu vrátí řádně vyplněné vedoucí učitelce. Zákonný zástupce je povinen předložit rodný list dítěte a doložit vyjádření lékaře o zdravotním stavu dítěte a zda je řádně splněno očkování dle očkovacího kalendáře. Nejdéle do 30 dnů po podání žádosti obdrží zákonný zástupce rozhodnutí ředitele školy a to ve správním řízení.

 7. Při přijetí do mateřské školy stanoví vedoucí učitelka po dohodě se zákonným zástupcem dítěte dny docházky dítěte a délku pobytu v těchto dnech v mateřské škole.

 8. Děti, které byly do mateřské školy přijaty, by měly školu navštěvovat pravidelně. Zvláště pak v období adaptace na nové prostředí.

 9. Rodič může využít adaptační program školy, může se účastnit činností se svým dítětem v průběhu dne (pobyt na zahradě, kulturní akce v rámci dopoledne v MŠ, mimoškolní akce), pokud je to pro adaptaci dítěte přínosné a pokud to dovolují podmínky třídy (vždy po domluvě s učitelkou).

 10. V případě, že dítě bez řádné omluvy nenavštěvuje mateřskou školu déle jak 1 měsíc, může ředitel školy rozhodnout o ukončení docházky dítěte do této mateřské školy.

 11. Každé dítě má na skříňce pro uložení osobních věcí v  MŠ svoji značku, kterou používá po celý rok.

 12. Dítě, které začíná MŠ navštěvovat, by mělo již samostatně chodit – nepoužívat kočárek, umět držet lžíci a jíst lžící, pít z hrníčku nebo sklenice, samostatně používat WC (ne nočník), umývat se, nenosit pleny, umět smrkat, nepoužívat dudlík, má se snažit samo oblékat a nazouvat obuv.

 13. Rodiče v součinnosti se školou pomáhají vést děti k samostatnosti při stolování, sebeobsluze, hygieně, uklízení hraček, oblékání a obouvání, vedou děti k používání kapesníku. Dbají, aby děti měly ve svých skříňkách pořádek. Pomáhají škole při vytváření základních společenských návyků u dětí, vedou děti k úctě k dospělým (zdravení, zdvořilost, kázeň) a k sebeúctě, k úctě k práci jiných lidí.. 

 III. Obsah předškolního vzdělávání 

 1. Mateřská škola je druhem školy, předškolní vzdělávání zajišťují pedagogičtí pracovníci s odborným vzděláním.

 2. Vyučovacím jazykem je jazyk český.

 3. Vzdělávání v mateřské škole se uskutečňuje podle Školního vzdělávacího programu (dále ŠVP), který je zpracován podle podmínek školy a v souladu se státním Rámcovým vzdělávacím programem pro předškolní vzdělávání.

 4. ŠVP PV je zveřejněn na přístupném místě ve škole. Do ŠVP může každý nahlížet a pořizovat si z něj opisy a výpisy.

 5. Ve škole vzděláváme všechny děti ve všech oblastech výchovy: tělesné, pracovní, estetické (hudební,literární,výtvarné), rozumové (poznávací, jazykové, matematické) a mravní, přiměřeně jejich věku, vývoji a schopnostem). Děti, které od nás odcházejí z důvodu nástupu do 1. třídy, jsou na vstup do základní školy po všech stránkách připraveny. Pokud dítě není na vstup do ZŠ z jakýchkoliv důvodů připraveno, učitelky doporučí pro dítě odklad školní docházky. Působíme na děti také v oblasti preventivní výchovy (prevence negativních jevů) a získávají základní poznatky z oblasti environmentální výchovy.

 6. Pobyty dětí venku se realizují podle počasí většinou na školní zahradě, v okolí MŠ (vycházky v okolí, hřiště a sportovní plochy v okolí) nebo dle plánu i tematickými návštěvami vzdálenějších míst (divadla,kino, výstavy).

 7. Škola organizuje podle zájmu rodičů i jiné aktivity, které zajišťují jiné subjekty a které jsou úplatné (lyžování dětí, předplavecký výcvik, anglický jazyk, taneční kroužek, keramika, flétna, tvořivý kroužek…). Tyto aktivity nejsou pro děti povinné, o jejich účasti rozhodují rodiče. Mateřská škola zajišťuje také logopedickou péči dětem, které ji potřebují.

 

IV. Evidence dítěte

 

Při nástupu dítěte do MŠ předají rodiče třídní učitelce Evidenční list dítěte, ve kterém bude vyplněno:

  • jméno a příjmení dítěte

  • rodné číslo

  • státní občanství a místo trvalého pobytu

  • jméno a příjmení zákonného zástupce a další osoby, pověřené vyzvedáváním dítěte

  • místo trvalého pobytu

  • adresa pro doručování písemností

  • telefonické spojení

 

Zdravotní stav dítěte a potvrzení o pravidelném očkování doplní do Evidenčního listu dětský lékař, a to před nástupem dítěte do mateřské školy.

Rodiče nahlásí v mateřské škole každou změnu ve výše uvedených údajích (zejména místo trvalého pobytu a telefon).

Informace o dětech jsou důsledně využívány pouze pro vnitřní potřebu školy, oprávněné orgány státní správy a samosprávy a pro potřebu uplatnění zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.

 

V. Provoz mateřské školy

 

1.      Provoz obou mateřských škol je celodenní od 6,00 hodin do 16.30 - (škola se v 6.00hod. odemyká a v 16.30 uzavírá), rodiče jsou povinni si dítě vyzvednout tak, aby škola mohla být v 16.30 hod. uzamčena.

2.      Ráno při příchodu přebírá děti od rodičů učitelka, kterou rodiče informují o zdravotním stavu dítěte. Rodiče jsou povinni předat dítě osobně nebo prostřednictvím jimi pověřené osoby. Děti nemohou chodit do třídy samy. Mateřská škola zodpovídá za dítě až po jeho předání učitelce! Provozní pracovnice nejsou zodpovědné za převzetí dítěte.

Doporučujeme rodičům přivádět děti do 8.00 hodin, výjimečně lze po předchozí domluvě s učitelkou stanovit i pozdější příchod, ale jen pokud tím rodič nenaruší výchovně vzdělávací proces třídy. Vyzvedávání dětí je možné v poledne od 11.45 – 12.15 hodin nebo odpoledne od 14.15 hodin. Mimo tuto dobu je budova z bezpečnostních důvodů uzamčena. Po dohodě s učitelkou je však možné přivádět i vyzvedávat děti v době předem dohodnuté.

3.      Děti se v mateřské škole přezouvají v šatnách (z bezpečnostních důvodů vyžadujeme přezůvky bez zavazování a s plnou patou). Do skříňky nepatří nebezpečné předměty, sladkosti, léky a věci rodičů.

4.      Odchod dětí z mateřské školy v doprovodu jiných osob než zákonných zástupců musí být výslovně uveden v Evidenčním listě pro dítě v mateřské škole (jméno a příjmení konkrétní osoby, respektive vztah k dítěti - teta, babička aj.).

5.      Provoz mateřské školy bývá přerušen v měsíci červenci a srpnu, pouze ale na dobu nezbytně nutnou z důvodu nutné údržby, oprav a čerpání dovolených zaměstnanců. Rozsah omezení nebo přerušení stanoví ředitel školy po dohodě se zřizovatelem a to nejméně 2 měsíce předem.

6.      Provoz může být omezen i v jiném období - např. v období vánočních svátků, jarních či podzimních prázdnin. Informace o přerušení provozu v tomto případě je zveřejněna neprodleně po projednání se zřizovatelem o rozhodnutí přerušení provozu.

7.      Nepřítomnost dítěte musí rodič, pokud je známa - předem, pokud není známa - neprodleně, včas nahlásit a omluvit dítě (ústně, telefonicky). Rodič musí též předem nahlásit příchod či odchod z mateřské školy v jinou než obvyklou dobu.

8.      Rodiče vodí do školy dítě oblečené tak, aby se mohlo samostatně svlékat a oblékat (zapínání vpředu), a aby se mohlo volně pohybovat. Obuv musí být pevná, přiměřeně velká. Veškeré oblečení a obutí musí být označeno.Vzhledem k celodenním aktivitám je vhodnější sportovní oblečení. Každé dítě musí mít jeden oděv do třídy a jiný oděv na pobyt venku, ve skříňce náhradní prádlo. Sledujte počasí a podle něj oblékejte děti, denně chodíme ven. Jen při silném větru, mrazu pod -14ºC, dešti a mlze, a při silném slunečním záření ven nechodíme.

9.      Doba odpočinku – děti do spánku nenutíme, respektujeme jejich biologické potřeby, pokud děti neusnou, mohou pouze odpočívat, prohlížet si knížku nebo provádět podobné klidové činnosti, nesmí ale rušit spánek ostatních dětí.

10.    Zákonní zástupci žáka mohou pověřit jinou osobu pro jeho přebírání a předávání při vzdělávání v mateřské        
         škole.  Vystavené písemné pověření podepsané zákonnými zástupci dítěte předají zákonní zástupci třídní    
         učitelce, která jej zároveň se seznamem odevzdá vedoucí učitelce.

11.    Pokud si zákonný zástupce či pověřená osoba nevyzvedne dítě do stanovené doby, příslušný pedagogický pracovník

        a) se pokusí pověřené osoby kontaktovat telefonicky,

        b) informuje telefonicky ředitele školy,

        c) obrátí se na Policii ČR - podle § 43 zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve Veškeré náklady spojené         se zajištěním neodkladné péče o dítě jsou předloženy k úhradě jeho zákonným zástupcům (práce přesčas, doprava) 

(pozn.: Učitelka si však nemůže vzít žáka domů, ani jí nelze tuto povinnost uložit. Dobu, po kterou s dítětem zůstává po skončení své pracovní doby, je nutno posuzovat jako nařízenou práci přesčas. V této době by však měla s dítětem setrvávat na území mateřské školy.)

 

Režim dne v MŠ:

Režim dne je pro všechna oddělení stanovený s ohledem na psychosomatické podmínky. Jeho uspořádáni dává možnost pružně reagovat na individuální potřeby aktivity i odpočinku u jednotlivých dětí.

6:00 – 9:30 /9.45/ zájmové hry, pohybové chvilky, hygiena, dopolední svačina, didakticky zacílené činnosti dle RVP PV

9:30/9.45/ – 11:30/11.45/ příprava a pobyt venku, činnosti jsou přizpůsobovány klimatickým podmínkám

11:30/11.45/ – 13:45 oběd, hygiena, klid na lůžku, klidové činnosti ve třídě pro děti s menší potřebou spánku, individuální předškolní příprava

14:00 – 16:30 hygiena, odpolední svačina, hry, zájmové činnosti, pohybové činnosti individuální péče, zájmové kroužky

 

Stanoveným režimem dne je zajištěn pravidelný denní rytmus a řád, který je však současně natolik flexibilní, že umožňuje organizaci činností v průběhu dne přizpůsobit potřebám a aktuální situaci, reaguje i na neplánované situace v naší MŠ. Vždy musí být dodržena doba podávání svačin a obědů.

Děti jsou podněcovány k vlastní aktivitě, pracují svým tempem. Jsou vytvářeny podmínky pro individuální, skupinové,frontální činnosti. Preferujeme prožitkové učení. Děti mají možnost účastnit se společných akcí dle vlastního přání.

Při pěkném počasí pobývají děti venku v dopoledních i odpoledních hodinách. Organizujeme i delší vycházky do přírody. Na vycházkách dáváme dětem volnost, v útvarech chodíme jen po komunikacích.

Učitelky respektují potřeby dětí, reagují na ně a napomáhají v jejich uspokojování. Jednají nenásilně, přirozeně, citlivě, navozují situace pohody, klidu, relaxace apod. Děti nejsou neúměrně zatěžovány spěchem a chvatem.

 

Režim dne je přizpůsobován provozu školy a věkovým zvláštnostem dětí, jejich

potřebám a zájmům. Proto jsou uvedené časové termíny přibližné - orientační,

kdykoliv může být režim přizpůsoben a změněn podle zájmu a potřeb dětí.

 

 

VI. Organizace provozu školy v měsíci červenci a srpnu

 

Případné omezení nebo přerušení provozu MŠ v měsíci červenci a srpnu stanoví ředitel školy po dohodě se zřizovatelem a výsledek dohody oznámí zákonným zástupcům dítěte nejméně dva měsíce předem.

 

 

 

VII. Zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí a jejich ochrana před sociálně patologickými jevy a před projevy diskriminace, nepřátelství nebo násilí

 

 

1.         Za bezpečnost dětí v mateřské škole odpovídají v plné míře pedagogické pracovnice a to od doby řádného převzetí dítěte od jejich zákonného zástupce až do doby předání zástupci dítěte nebo jím pověřené osobě.

2.         Při prvním vstupu do mateřské školy má dítě právo na individuálně přizpůsobený adaptační režim tzn., že se rodiče mohou s vedoucí učitelkou a tř. učitelkami dohodnout na nejvhodnějším postupu.

3.         Do mateřské školy mohou vodí rodiče pouze děti zdravé, které nemají žádné příznaky nemoci či infekce. Trvalý kašel, průjem, zvracení - to jsou příznaky nemoci, i když dítě nemá teplotu. Děti nemocné se samy necítí dobře, běžný režim je pro ně zátěží a zároveň přenášejí infekci na další zdravé děti v kolektivu a i na učitelky.
V případě akutních infekčních stavů nepodáváme dětem žádné léky ani kapky proti kašli, dávkovací spray do nosu proti rýmě apod. Při předání dítěte učitelce sdělí rodiče pravdivě zprávu o zdravotním stavu dítěte, resp. o problémech, které mělo předešlý den či noc. Žádáme o maximální ohleduplnost ke zdravým dětem i k personálu školy! Výskyt každého infekčního onemocnění v rodině hlásí rodiče ihned řediteli školy popř. Vedoucí učeitelce (neštovice, žloutenka, mononukleóza aj.). V rámci ochrany zdraví ostatních dětí prosíme rodiče o potvrzení od lékaře o tom, že je dítě zdravé.

4.         Při náhlém onemocnění dítěte v mateřské škole jsou rodiče telefonicky informováni o daném stavu věci a jsou povinni si dítě co nejdříve z mateřské školy vyzvednout.

 1. V případě školního úrazu je pedagogická pracovnice povinna zajistit prvotní ošetření dítěte, v případě nutnosti i následné lékařské vyšetření či ošetření (rtg. aj.). Rodiče jsou vyrozuměni bezodkladně. Školním úrazem je úraz, který se stal dítěti při výchově a vzdělávání a při činnostech, které s nimi přímo souvisejí. Výchovně vzdělávací činností je účast dětí při výchovné a vzdělávací práci v MŠ od vstupu dětí do prostor MŠ až do odchodu z nich a každá činnost vyplývající z přímé souvislosti s ní. Školním úrazem je rovněž úraz, který se stal dětem při akcích konaných mimo škol MŠ, organizovaných MŠ a uskutečňovaných za dozoru pověřené odpovědné osoby. Jedná se zejména o úrazy dětí na vycházkách, výletech, zájezdech,exkurzích. Školním úrazem není úraz, který se stane dětem na cestě do školy a zpět nebo na cestě na místo nebo cestou zpět, jež bylo určeno jako shromaždiště mimo areál MŠ při akcích konaných mimo MŠ. Děti do mateřské školy nenosí nebezpečné a ostré předměty.

 2. Učitelky nesou odpovědnost za dodržování hygieny, přiměřené větrání, vhodné oblečení dětí ve třídě i venku. Dbají na dodržování pitného režimu dětí, přizpůsobují délku pobytu venku daným klimatickým podmínkám (sluneční záření, vítr, mráz). Pokud to podmínky nedovolují (inverze), ven s dětmi nevychází.

7.        V celém objektu mateřské školy je zákaz kouření (budova i přilehlé prostory školní budovy v souvislosti se zákonem č.379/2005 Sb.

8.         Osobní věci dětí rodiče přinesou označené (pyžamo na odpočinek, papuče, teplákovou soupravu pro pobyt venku, tepláky nebo kalhoty či zástěrku pro pobyt ve třídě. Hygienické potřeby dle požadavku – vždy pro každé pololetí: toaletní papír, mýdlo, papírové kapesníky, zubní pasta. Zubní kartáček se vymění dle potřeby. Osobní věci dětem podepište, zvláště u nejmladších dětí. Předejdete tak záměně osobních věcí. Jedenkrát za 14 dnů si rodiče odnesou domů pyžamko na vyprání, ostatní oblečení ze šatny doporučujeme vyměnit každý týden. MŠ neodpovídá za drahé hračky a šperky dětí. Mateřská škola zajišťuje výměnu dětských ručníků týdně, dle potřeby i častěji. Ložní prádlo měníme za 21 dnů. Každé dítě má v umývárně svůj kelímek na čištění zubů a hřeben označený svojí značkou.

 

9.        Předškolní vzdělávání v mateřské škole je zaměřeno i na výchovu k ochraně  
           zdraví, dopravní výchovu, výchovu k prevenci sociálně patologických jevů /šikanování, diskriminace,    
           nepřátelství, násilí, rasismu/, na ochranu člověka za mimořádných událostí.

 

 

VIII. Zacházení s majetkem školy

 

Děti, zákonní zástupci i zaměstnanci školy jsou vedeni k ochraně majetku školy.

 

IX. Platby v mateřské škole

 1. Úplata za předškolní vzdělávání

S platností od 1. 9. 2014 . Školné 330,- Kč vybíráme v hotovosti v mateřské škole do 15. dne každého měsíce, preferujeme ale placení přes účet.

 

X. Stravování

 

1.         Při přijetí dítěte do mateřské školy stanoví vedoucí učitelka po dohodě s rodiči způsob a rozsah stravování dítěte. Rozsah se stanoví tak, aby se dítě, je-li v době podávání jídla přítomno v mateřské škole, stravovalo vždy.

2.         Dítě, které po nemoci nebo jiné nepřítomnosti přichází do mateřské školy,musí být předem přihlášeno ke stravování - nejpozději do 9,00 hodin předchozího dne před nástupem, později pak přímo ve Školní jídelně (585 351 325). Dítě bez přihlášené stravy nemůže být k pobytu do mateřské školy přijato. Stejný postup je při jakékoliv následující nepřítomnosti, odhlaste dítěti stravu nejpozději do 9,00 hodin den dopředu, později ve Školní jídelně. Pokud dítěti stravu z důvodu nepředpokládané nepřítomnosti (nejčastěji nemoci) nelze včas odhlásit, mohou si rodiče pro stravu přijít a to v době od 11.00 – 12.00 hodin do výdejny stravy v mateřské škole. Nutností jsou vlastní přepravní nádoby. Tato možnost je pouze první den nepřítomnosti, pak musí rodič stravu odhlásit. Pokud rodiče své dítě ze stravy včas neodhlásí, jsou povinni stravu zaplatit.

3.         Rodiče uhradí stravu inkasem -záloha na příští měsíc se strhává z účtu ke 20.dni každý měsíc , v hotovosti přímo ve Školní jídelně.

4.         Opakované nezaplacení úplaty za školní stravování v termínu může být také důvodem k ukončení docházky dítěte do mateřské školy.

5.         Není vhodné, aby si děti při příchodu do mateřské školy nosily jídlo a sladkosti.

 

 

 

XI. Další práva a povinnosti rodičů

 

1.         Rodiče mají právo na informace o průběhu a výsledcích vzdělávání dětí, jsou průběžně a podle potřeby informováni na schůzkách pro rodiče nebo na informační nástěnce školy. Kontakt rodičů s učitelkami je umožněn denně při předávání dětí, s vedoucí učitelkou kdykoliv po předchozí domluvě v kanceláři školy.

2.         Rodiče mají právo na informace a poradenskou pomoc školy v záležitostech, které se týkají vzdělávání dětí.

3.         Rodiče mají právo vyjadřovat se k podstatným záležitostem týkajících se vzdělávání svých dětí.

4.         Rodiče jsou povinni oznamovat škole údaje do školní matriky (evidence dětí), která obsahuje : jméno a příjmení dítěte, rodné číslo, státní občanství, místo trvalého pobytu, zdravotní pojišťovnu dítěte, dále jméno a příjmení, místo trvalého pobytu a adresu pro doručování písemností, telefonní spojení zákonného zástupce dítěte. S tím souvisí i povinnost oznámit v průběhu celé docházky dítěte do mateřské školy každou změnu, týkající se dítěte či zákonného zástupce (např. změna adresy, příjmení, svěření dítěte do péče, telefonní kontakt).

5.         Rodiče jsou povinni informovat školu o změně zdravotní způsobilosti, zdravotních obtížích dítěte nebo jiných závažných skutečnostech, které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání.

6.         Rodiče jsou povinni na vyzvání ředitele školy nebo vedoucí učitelky osobně se zúčastnit při projednání závažných otázek týkajících se vzdělávání dítěte.

7.         Přivítáme jakýkoliv způsob spolupráce s rodiči, nápady, návrhy, připomínky.

8.         V případě, že se u dítěte projeví známky onemocnění během pobytu v MŠ, je povinen zákonný zástupce nebo jim pověřené osoby neprodleně po výzvě pedagoga dítě z mateřské školy osobně převzít a dále jednat dle vlastního zhodnocení povahy onemocnění.

9.         Pokud bude rodič porušovat Školní řád závažným způsobem např. opakovaně narušovat provoz mateřské školy (pozdě vyzvedávat dítě z mateřské školy po ukončení provozu), může ředitel ukončit docházku dítěte do mateřské školy.

 

 

XII. Závěrečné ustanovení

 

Seznámení se Školním řádem a jeho dodržování je závazné pro rodiče (zákonné zástupce dítěte) a pro zaměstnance školy.

 

 

 

 

Ve Velké Bystřici 1.1.2015

Mgr. Lucie Pazderová

vedoucí učitelka